അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി - പ്രജനനവും പരിപാലനവും, Fee- Rs.750, 05 to 07.02.2020, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9496134220/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍, 16 to 17.01.2020 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/9567804551/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
കൂണ്‍ കൃഷി, 29.01.2020 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/9447526964/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
സ്കില്‍ ഇന്ത്യ പരിശീലനം-കന്നുകാലി വളര്‍ത്തല്‍ - സംരംഭകര്‍, 30 ദിവസം- കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
സ്കില്‍ ഇന്ത്യ പരിശീലനം-തെങ്ങിന്‍റെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം, 30 ദിവസം- കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/9567804551/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Breeding and culture of ornamental fishes. Paid Training programme, Fee Rs.750 5 to 07.02.2020. Contact 0496-2666041/ 9496134220 for registration.
Apiculture, 16 to 17.01.2020, Contact 0496-2666041/ 9567804551 for registration
Mushroom cultivation, 29.01.2020, Contact 0496-2666041/9447526964 for registration
ASCI (Skill India Mission) Skill training – Dairy farmer, 30 days, Contact 0496-2666041/9446890889 for registration
ASCI (Skill India Mission) Skill training – Friends of coconut, 30 days, Contact 0496-2666041/9567804551 for registration
Scheduled programmes