കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം, 30.10.2019, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ബ്രോയിലര്‍ ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം, 22 to 24.10.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
സുസ്ഥിര പാല്‍ ഉത്‌പാദനത്തിന് നാട്ടു മരുന്നുകള്‍, 17.10.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Training on poultry farming. 30.10.2019.- Contact 0496-2666041/ 9446890889 for registration
Training on broiler goat rearing, 22 to 24.10.2019, Paid training - Fee Rs.1000/- Contact 0496-2666041/ 9446890889 for registration
Training on Indigenous medicine for sustainable milk production, 17.10.2019, Contact 0496-2666041/ 9446890889 for registration
Scheduled programmes