• image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image5
  • image6
  • image7
image11 image22 image33 image44 image55 image66 image77
തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലന പരിപാടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന്നു, പുതുക്കിയ തിയ്യതി ഉടന്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ് - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9567804551/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി, 14.06.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9496134220/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
സസ്യ പ്രവര്‍ദ്ധനത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങള്‍, 19.06.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/9447565549/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Training on beekeeping postponed. New date will be published shortly.- Contact 0496-2666041/ 9567804551
Training programme on Freshwater edible fish culture,14.06.2019 Contact 0496-2666041/ 9496134220
Training programme on Basics of plant propagation, 19.06.2019 Contact 0496-2666041/ 9447565549
Scheduled programmes