• image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image5
  • image6
  • image7
image11 image22 image33 image44 image55 image66 image77
കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം, 19.09.2019, - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം, 30.09.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
പശു വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം, 28.09.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9446890889/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി പരിശീലനം, 24.09.2019 - കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി - 0496-2666041/ 9496134220/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പരിപാടികള്‍
Training on poultry farming. 19.09.2019.- Contact 0496-2666041/ 9446890889 for registration
Training on goat rearing, 30.09.2019, Contact 0496-2666041/ 9446890889 for registration
Training on sustainable cow management, 28.09.2019, Contact 0496-2666041/ 9446890889 for registration
Training on ornamental fish culture, 24.09.2019, Contact 0496-2666041/ 9496134220 for registration
Scheduled programmes